Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Únia poskytovateľov hospicovej starostlivosti
Dátum založenia: 2009
Popis:

POSLANIE ÚNIE:

skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti
majúc vždy na zreteli dobro pacienta a jeho ľudskú dôstojnosť

CIELE:

1. pôsobiť v oblasti hospicovej starostlivosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. zastupovať záujmy členov únie vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy a úradom, k orgánom štátnej správy a k iným právnym subjektom

3. zastupovať členov únie pri vytváraní zmluvných a partnerských vzťahov a vyjednávaní podmienok so zdravotnými poisťovňami pre zariadenia hospicovej starostlivosti

4. zúčastňovať sa na tvorbe a kontrolovaní dodržiavania štandardov hospicovej zdravotníckej starostlivosti a zabezpečenia kvality poskytovanej starostlivosti

5. podieľať sa v spolupráci s existujúcimi asociáciami a združeniami, ktoré pôsobia v oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti na tvorbe národného programu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti

6. trvalo zabezpečovať výmenu skúseností v oblasti hospicovej starostlivosti medzi členmi únie a vytvárať priestor pri riešení spoločných problémov, odborných záujmov a pod., a na tento účel ustanovovať odborné komisie

7. organizovať odborné semináre, konferencie a vzdelávacie aktivity

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA:

Arcidiecézna charita Košice,
Spišská katolícka charita,
Diecézna charita Nitra,
DOM Božieho milosrdenstva, n. o., Banská Bystrica

ĎALŠÍ ČLENOVIA:

Refugium, n.o., Trenčín
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach


Adresa: Tibora Andrašovana 44 , 974 01 Banská Bystrica
Typ: Jiné, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 0
Telefón: , Fax:
Web: http://europomoc.sk, E-mail:
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby:

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov:
Právny štatút: nic Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598190
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist