Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Trstice a služby sociálnej starostlivosti
Dátum založenia: 2003
Popis: Na začiatku 21. storočia sa zrodil jedinečný projekt – po prvýkrát integrovať pod jednou strechou HOSPIC a služby sociálnej starostlivosti. V zariadení Zdravotno-sociálneho centra Sv. Alžbety v Trsticiach je miesto pre 75 pacientov z Trnavského kraja i z celej SR bez rozdielu vierovyznania , veku a národnosti. Z toho 20 miest v HOSPICI a 45 v domove dôchodcov a 10 miest v penzióne. Tento pomer možno podľa potreby efektívne a pružne meniť.
Hospic bol uvedený do prevádzky 1. januára 2004. Je zariadenie pre ľudí s nevyliečiteľnými chorobami v terminálnom štádiu.

Hospic je zazmluvnený vo VšZPk.

Žiadosť o prijatie pacienta

Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu


V roku 2002 bola založená nezisková organizácia TOLERANCIA za účelom poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zakladateľmi sú Obec Trstice a TRST-TRSTICE s. r. o. Táto organizácia prevádzkuje Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety v Trsticiach. V januári 2004 otvorila lôžkové oddelenie s hospicovou starostlivosťou . V roku 2004 sme hospitalizovali 58 pacientov a v roku 2005 už 67 pacientov. V novembri 2005 sme získali licenciu na prevádzkovanie mobilného hospicu a v tomto roku sme rozšírili služby aj o ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).Čo môžeme poskytnúť?

Hospic chorému zaručuje:

v každej situácii bude plne rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a hodnota,
dodržiavaním jedného zo základných ľudských práv – práva na úľavu bolesti, nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami,
budú minimalizované nepríjemné a obťažujúce príznaky choroby, ako je úzkosť, strach, depresia, nechutenstvo, zvracanie, slabosť a pod.
v posledných chvíľach života nezostane sám,
bude mať primerane možný komfort,
bude poskytovaná psychická a duchovná podpora aj jeho rodine.

Kto môže byť prijatý?

Každý chorý človek bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, rasy, sociálneho postavenia, či náboženského vyznania. Kritériom je jeho zdravotný stav. Prednosť majú nevyliečiteľne chorí v konečnom štádiu ochorenia. Chorým sú v hospici poskytované komplexné služby s dôrazom na liečbu bolesti. Chorý je do hospicu prijatý na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť svojej rodiny a na odporúčanie lekára.

Kto sa stará o chorého v našom zariadení?

- hospicový lekár,
- hospicová sestra,
- duchovný kňaz,
- sociálny pracovník
- ďalší špecialisti podľa aktuálnych potrieb.

Priestorové a technické podmienky

Pacienti sú umiestnení v 10 dvojposteľových izbách na prízemí. Izby sú vybavené príslušnou zdravotníckou technikou a pomôckami na zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti.
K Hospicu patrí ambulancia lekára so základným prístrojovým vybavením, sesterská izba s monitorovacím zariadením, miestnosť špeciálnej hygieny, záhrada a dvor.
Po dohode je možné v izbách využívať telefón a televízor.Úhrady za poskytované služby

Príjmy za starostlivosť o klienta sú viaczdrojové ( zdrav. poisťovne, platba klienta, príspevok blízkych príbuzných, príspevky Vyššieho územného celku v Trnave a obce Trstice, dary právnických a fyzických osôb z daní a iné)

Návštevy

Pretože cieľom hospicovej starostlivosti je maximálne možné zlepšenie kvality života chorých, umožňujeme príbuzným 24 hodín denne. Ak rodinný príslušník má záujem pobudnúť v Hospici so svojim príbuzným má možnosť o to požiadať.

Čo si vziať so sebou?

* Občiansky preukaz,
* Preukaz poistenca,
* Lieky a pomôcky, ktoré pacient bežne používa,
* Toaletné potreby,
* Pyžamo, župan, pohodlné oblečenie,
* Oblečenie pre pobyt alebo pohyb vonku a pod.

Bolo by vhodné, aby si pacient ani ostatní so sebou nenosili väčší obnos peňazí ani cenné veci. V trezore je možné uschovať napr. drobné cennosti, vkladné knižky a finančnú hotovosť.

Postup pri prijímaní pacienta do hospicu

Žiadosť o prijatie do hospicu vyplní ošetrujúci lekár. Po doručení žiadosti je indikácia na hospitalizáciu posúdená lekárom hospicu. K žiadosti o prijatie musí byť predložený lekársky nález s vyznačením choroby, ktorá odôvodňuje hospicovú starostlivosť. Okrem poslednej prepúšťacej správy a doporučenia aj kód doporučujúceho lekára.
Rozhodnutie o tom, či pacient bude prijatý patrí výhradne hospicovému tímu na čele s riaditeľom našej organizácie, ktorý uzatvára príslušnú zmluvu na dobu neurčitú s fyzickými alebo právnickými osobami.Príspevkový účet na prevádzku Hospicu: OTP Banka Slovensko a. s. pobočka Dunajská Streda, č. účtu: 7012274/ 5200

Adresa: 925 42 Trstice č. 1277 ,
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 25
Telefón: 031/77 82 093, 031/70 20 250, 031/70 20 251, Fax:
Web: www.toleranciano.sk, www.trstice.sk, E-mail: office@toleranciano.sk
Riaditeľ: JUDr. František Juhos, Primár: MUDr. Zuzana Vinczeová, Lekár: MUDr. Štefan Olasz, Vrchná sestra: Judita Puskásová
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: mobilný hospic, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: TOLERANCIA n.o.
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ:
Adresa: 925 42 Trstice 667 ,
Telefón: 031/70 20 250, 031/70 20 251, Fax:
Web: www.toleranciano.sk, www.trstice.sk, E-mail: office@toleranciano.sk
Popis:TOLERANCIA n. o. v obci Trstice od augusta 2003 v Zdravotno-sociálnom centre Sv. Alžbety poskytuje verejnoprospešné služby v oblasti zdravotníctva a v oblasti sociálnych služieb.
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613342
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist