Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Matky Božej Piešťany
Dátum založenia: 2000
Popis: Naše súčasné aktivity

Budova Hospicu Matky Božej je v súčasnosti vo výstavbe:
- do konca roka 2005 sme zrealizovali prípojky elektriny a vodovodu.
- v marci 2005 sme získali stavebné povolenie k výstavbe.

Uskutočňujeme poradenskú činnosť pre všetkých, ktorí sa starajú o ťažko chorých.

Osvetovú činnosť v štátnej a verejnej správe orientujeme na podporu výstavby Hospicu.

Prednáškovou a publikačnou činnosťou približujeme hospicové hnutie širokej verejnosti.

Zapožičiavame literatúru, audio a videokazety s tematikou hospicovej starostlivosti.

Bezplatne zapožičiavame zdravotné pomôcky.

Organizujeme zahraničné stáže pre členov OZ a dobrovoľníkov.

Vzdelávame dobrovoľníkov pre prácu v hospicovom hnutí.
Adresa: Družobná 24 , Piešťany-Kocurice , ,
Typ: Jiné, Krajina: SR
Stav: Buduje sa, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 24
Telefón: 033 / 77 40 920, 0903 159 584, Fax: 033 / 77 40 920
Web: www.hospic-pn.sk, E-mail: hospic-pn@hospic-pn.sk
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ:
Adresa: Sídlo: Družobná 24 , 921 01 Piešťany - Kocurice , kancelária: Kukučínova 21 , 921 01 Piešťany
Telefón: 033 / 77 40 920, 0903 159 584, Fax: 033 / 77 40 920
Web: www.hospic-pn.sk, E-mail: hospic-pn@hospic-pn.sk
Popis:Nezisková mimovládna organizácia Občianske združenie Hospic Matky Božej bola zaregistrovaná 16. 5. 2000. Inšpiráciou pre založenie združenia bolo hospicové hnutie a nový pohľad na kvalitu starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich. V stanovách združenia je uvedené: „Základným cieľom združenia je pomoc chorým v terminálnom štádiu ochorenia, hlavne nádorového pôvodu a vytvorenie špeciálnej starostlivosti pre túto skupinu občanov, vychádzajúc zo sociálnej náuky cirkvi“.

Hlavnou úlohou je zriadenie lôžkového zariadenia hospicu v meste Piešťany, v miestnej časti Kocurice. Hospic bude slúžiť chorým a ich rodinám v širokom regióne s cca 250 tis. obyvateľmi okresov Piešťany, Trnava, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom a Topoľčany.
Do doby vybudovania lôžkového zariadenia hospicu občianske združenie zabezpečuje tieto činnosti:

* starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich v domácom prostredí za pomoci rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov,
* požičiavanie zdravotníckych pomôcok (polohovateľné postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, toaletné stoličky, chodítka, barle a pod.),
* poradenskú činnosť (sociálne, zdravotné, psychologické, spirituálne, právne poradenstvo a pod.),
* vzdelávanie v odbore paliatívnej a hospicovej starostlivosti,
* organizovanie prednášok, seminárov, besied, konferencií,
* publikačnú činnosť,
* šírenie myšlienok hospicového hnutia,
* spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami.

Občianske združenie Hospic Matky Božej, ktoré má už teraz 179 členov - dobrovoľníkov, poskytuje služby rodinám s terminálne chorým pacientom formou návštevnej služby, poradenstva a zapožičiavaním špeciálnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú prakticky nedostupné bežnej rodine, ktorá je smrteľným ochorením svojho člena v sociálnej núdzi. Všetky služby sú poskytované bezplatne a nevyžadujeme ani žiadne potvrdenia, či doporučenia. S klientom uzatvoríme zmluvu o výpožičke spravidla na 3 mesiace. V prípade potreby zmluvu predĺžime. Preškolení dobrovoľníci navštevujú domácnosti s ťažko chorým pacientom, pričom sprevádzajú prakticky celú rodinu v tomto ťažkom úseku života.

Členovia prechádzajú už teraz špeciálnym psycho-sociálnym výcvikom, ktorý nám dvakrát ročne zabezpečuje PhDr. Mgr. Patricia Porubčanová-Dobríková, PhD. z Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Pri tomto výcviku sú vytipovaní tí, ktorí sú vhodní pre priamy kontakt s ťažko chorým a zomierajúcim pacientom a jeho rodinou. Absolventi výcviku dostanú „Preukaz dobrovoľného pracovníka Hospicu Matky Božej, ktorý je opatrený fotografiou dobrovoľníka, jeho osobnými údajmi, má svoje číslo a naše združenie sa ním zaručuje za svojho člena.
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598196
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist