Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Slovenská katolícka charita Bratislava
Dátum založenia: 1927
Popis: Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Právnou formou SKCH je „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.

Členmi SKCH sú:

Arcidiecézne charity:
Bratislavská arcidiecézna charita
Trnavská arcidiecézna charita
Arcidiecézna charita Košice
Gréckokatolícka charita Prešov

Diecézne charity:
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Žilina
Diecézna charita Banská Bystrica
Spišská katolícka charita
Diecézna charita Rožňa
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Štatutárnym orgánom SKCH je generálny sekretár. Generálny sekretár riadi a zodpovedá za činnosť Sekretariátu SKCH a charitných domovov.
Jednotlivé charity na Slovensku sa podieľajú na výstavbe hospicov vo svojom regióne, prípadne sa snažia adekvátným sposobom tiež zabezpečovať a rozvíjať domácu hospicovú starostlivosť. Viac informácií o charitách na Slovensku a ich spojením s prípravou hospicov nájdete u jednotlivých hospicoch zriadených diecéznymi charitami:

Arcidiecézna charita Košice, Hospic Matky Terezy, Bardejov
Spišská katolícka charita, Hospic sv. Alžbety, Ľubica
Diecézna charita Nitra, Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra


SKCH spolu s diecéznymi charitami a ďalšími hospicmi v roku 2009 založili Úniu poskytovateľov hospicovej starostlivosti, ktorej hlavnou činnosťou je vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami a štátnymi inštitúciami ohľadne zazmluvnenia a financovania hospicov na Slovensku.

Adresa: Kapitulská 18 , 814 15 Bratislava , http://hospice.sk/hospice1/org_info.php?id=25
Typ: Charita, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: Účelové zariadenie církve, Počet lôžok: 0
Telefón: +421-2-5443 1506, -5443 2503, Fax: +421-2-5443 3097
Web: www.charita.sk, E-mail: sekretariat@charita.sk
Riaditeľ: generálny sekretár Mgr. Radovan Gumulák, generalny.sekretar@charita.sk, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Iné: koordinácia, poradenstvo, vzdelávanie, fundraising

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov:
Právny štatút: nic Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598193
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist