Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Matky Terezy Bardejov a Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Dátum založenia: 2003
Popis: Hospic je v prevádzke od 1. júla 2003. Od roku 2013 je v priestoroch zaregistrovaná aj nová služba - Dom ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 6 lôžok.

Hospic Matky Terezy je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Arcidiecézna charita Košice.

Kapacita zariadenia je 18 lôžok s príslušenstvom a s možnosťou ubytovania a stravovania pre príbuzných. V hospici pracuje lekár a zdravotné sestry, ktoré sú pre túto prácu špeciálne vyškolené. Pacienti sú prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe žiadosti vyplnenej ošetrujúcim lekárom. Nerozhoduje bydlisko, vek, stav, spoločenské postavenie náboženské vyznanie, národnosť... Rozhoduje diagnóza a stav chorého.
Hospic chorému garantuje, že bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v ťažkej životnej situácii nebude osamotený.

Od otvorenia hospicu v júli 2003 hospic prijal do konca roku 2010 už cez 660 klientov.

Od roku 2013 je v priestoroch zaregistrovaná aj nová služba - Dom ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 2 lôžok.

Takisto poskytujeme smútkové poradenstvo, prostredníctvom ambulancie špecializovaného sociálneho poradenstva (bezplatná služba), pod organizačnú zložku HMT,patrí aj Denný stacionár sv. Matky Terezy, ktorý aktuálne má 21 prijímateľov sociálnej služby a prevádzkujeme tiež Požičovňu pomôcok (platba podľa aktuálneho cenníka ADCH).

Hospic je zazmluvnený vo všetkých zdravotných poisťovniach.


Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu je TU

č.ú.: 933 043 3002/5600, VS: 106

Pre 2% daňovú asignáciu je občianske združenie u notára registrované pod e.č. 2192/z 9.11.2012.

Adresa:
Občianske združenie Hospic Božieho Milosrdenstva, Stöcklova 9, 085 01 Bardejov, IČO: 37797760
Adresa: Pri štadióne 23 , Bardejovská nová Ves , 085 01 Bardejov
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: Účelové zariadenie církve, Počet lôžok: 20
Telefón: 054/ 474 26 62, 0911284235, Fax: 054/ 474 26 63
Web: www.hospicbj.webnode.sk, E-mail: hospicbnv@centrum.sk, hospicbj@gmail.com
Riaditeľ: Vedúci: PhDr. Bohuš Čepiga, PhD (bohus.cepiga@charita-ke.sk), Primár: MUDr. Juraj Holtman – vedúci lekár, Vrchná sestra: Mgr. Antónia Peregrímová, vedúca technického úseku: Ing. Marcela Ščurová
Cena za lôžko/deň: Pacient: 13 €, Rodinný príslušník: 5 € ubytovanie + 6 € celodenná strava €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Stacionár - denný pobyt, Požičovňa pomôcok, Iné: smútkové poradenstvo

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Arcidiecézna Charita Košice
Právny štatút: Účelové zariadenie církve Riaditeľ/Konateľ: Ing. Cyril Korpesio
Adresa: Bočná 2 , 040 01 Košice , ,
Telefón: 055/62 55 317, Fax:
Web: www.charita-ke.sk, E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
Popis:Arcidiecézna charita Košice (ďalej ADCH) pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb. Pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznanie.

Na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja prevádzkuje 10 stacionárnych sociálnych zariadení (4 zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb, 1 zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, 3 útulky, 1 zariadenie núdzového bývania, 1 charitný dom pre mládež), 1 zdravotnícke stacionárne zariadenie (Hospic), v meste Košice opatrovateľskú službu, v 5 mestách agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2 rómske komunitné centrá, 7 charitatívno-sociálnych centrier, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnu prevenciu a 3 špecializované sociálne poradne. Svoje služby poskytuje Arcidiecézna charita Košice klientom starým, chorým, opusteným, postihnutým, bez prístrešia, osamelým rodičom, deťom, mladým ľuďom po dosiahnutí plnoletosti, alebo po ukončení ústavnej starostlivosti či rómskym komunitám.

Ďalšou aktivitou ADCH je rozvoj činnosti farských charít. Cieľom je podporiť a koordinovať prácu dobrovoľníkov a povzbudiť ich k dobrovoľnej práci pomáhať núdznym.

ADCH v súčasnosti zamestnáva vyše 260 zamestnancov a spolupracuje s mnohými dobrovoľníkmi. Za metodické riadenie, koordináciu a kontrolu zariadení a poskytovaných služieb je zodpovedné „Centrum ADCH“.
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598317
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist