Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Podujatia na rozhraní rokov v Hospici Matky Terezy - Bardejov
Vo všeobecnosti je známe, že bardejovský hospic organizuje každoročne isté významné odborné, duchovné i kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými sa výrazne zapisuje do historických análov Bardejova a širšieho okolia. Realizácia mnohých z nich zvykne kulminovať zvyčajne na rozhraní rokov.

O týchto aktivitách býva naša verejnosť aj vďaka redakcii Bardejovských novostí pravidelne informovaná. Takými boli v tomto roku najmä Medzinárodná hospicová konferencia a niekoľko súvisiacich seminárov, približujúcich nové trendy v tejto oblasti. Treba spomenúť i spoločenský prínos vedenia hospicu vydaním súcej a žiaducej publikácie: Hospicové vademecum pre každého.

Z množstva duchovných aktivít bola najdôležitejšia slávnosť incenzovania relikvie sv. Jána Pavla II., darovanú hospicu poľskou Asociáciou odznaku sv. Floriána Mazovia z Krakova. Táto spoločne s relikviou sv. Matky Terezy zdobí interiér hospicovej kaplnky. Významné boli aj duchovné aktivity či cvičenia pod vedením hospicového duchovného vdp. Mgr. Jozefa Čeľovského, Bc. Gabriely Semanovej/sr.Bohuslavy CJ i ďalších, ktoré vyvrcholili adventnou adoráciou. Dojemné bolo aj „Stretnutie so sv. Mikulášom“, ktoré pripravilo mládežnícke zoskupenie z Kurimy na čele s Mgr. Jozefom Sorádom, pre pacientov a detí zamestnancov, ktoré pozostávalo z milého recitačno-speváckeho pásma. Mnohí, zvlášť pacienti sa neubránili dojatiu, odobreného darčekom priamo z rúk sv. Mikuláša, anjela i čerta. Nádherná bola aj Vianočná štedrovečerná slávnosť vo vyzdobenom hospicovom interiéri so žiariacim betlehemským svetlom ako aj príhodnými darčekmi pre pacientov, ktorú pripravilo vedenie hospicu so stálym dobrodincom a podporovateľom Dušanom Feckom.

Tradičné „Posedenie pri kapustnici“ bolo tentoraz nahradené skvelým Benefičným plesom, ktorý sa niesol nielen v znamení myšlienky Matky Terezy: „ Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú darúva.“, ale aj mobilizácie konať dobro aj v ďalšom období. Benefičný výťažok bude použitý na zveľadenie hospicu. Počas plesu, ktorý šarmantne sprevádzal riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska a poslanec PSK i MsZ, Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., odzneli aj povzbudivé príhovory riaditeľa košickej arcidiecéznej charity  Ing. Cyrila Korpesia, s hodnotením i poďakovaním za odvedenú prácu v minulom roku, pripomenutím si toho, čo sa od hospicu v Novom roku 2019 očakáva s  duchovným povzbudením a požehnaním od hospicového dobrodinca  prof. PhDr. Františka Hanobika, PhD. O dobrú náladu a pohodu sa postarala hudobná skupina Tonic ako aj folklórny súbor Čerhovčan. Ples sa uskutočnil v príjemnom, milom a elegantnom prostredí spoločenskej sály ANGEL v Bardejovskej Novej Vsi.

Nádherne začal aj úvod do Nového roka 2019 ,a to slávnosťou, ktorú vyšperkovalo populárne Svetielko pod vedením Mgr. Jany Pisarčíkovej svojim duchovným obohatením i sprevádzaním počas slávnostnej sv. omše celebrovanej vdp. Mgr. Tomášom Svatom a v jej závere zaspievaním tých najpopulárnejších vianočných kolied.

Medzi najvýznamnejšie aktivity v tomto období patrili: Slávnosť 15. výročia existencie prvého slovenského hospicu, zorganizovanie ďalšieho ročníka Medzinárodnej hospicovej konferencie s vydaním hodnotného zborníka a tiež usporiadanie skvelého Benefičného podujatia v Stebníku. Ďalším vydareným a obľúbeným podujatím, bolo ekumenické privítane Betlehemského svetla. Ono je totiž jedinečné a ojedinelé podujatie svojho druhu na Slovensku a v tomto roku sa udialo u nás už po 23- krát. Tento akt sa uskutočnil tradične v úzkej spolupráci s mestským magistrátom (cez oddelenie kultúry MsÚ), ako aj s členmi Slovenského skautingu - 43. zboru prof. Hlaváča z Dlhej Lúky a so zástupcami všetkých tunajších kresťanských cirkví (bratská, evanjelická a. v., gréckokatolícka, pravoslávna a rímskokatolícka), ktorí sa počas uvítacieho aktu prihovorili prítomným aj zdravicami k Vianociam a k Novému roku 2019. Tým posledným žičlivcom z nich bol hospicový duchovný vdp. Mgr. Jozef Čeľovský, ktorý svoj príhovor obohatil neočakávaným vtipným vinšom a zaspievaním vianočnej koledy.

Dôležitú úlohu v hospicovej filozofii, ktorej vedenie hospicu prikladá osobitný zreteľ, zohráva aj triumvirát: Rodina – pacient – personál hospicu. Ich vzájomná a kvalitná symbióza vytvára v starostlivosti o nevyliečiteľne chorého človeka vzácne prostredie, ktoré mu napomáha pokojne prežívať posledné dni či chvíle jeho života. Preto hospic vie byť rodine nápomocný pri riešení situácií súvisiacich s odchodom pacienta na druhý svet. Pokiaľ o to rodina stojí, hospic je pre ňu maximálne otvorený, napomáha jej radami či iným, ako si počínať, čo robiť, aby posledné chvíle i tie, čo nastanú po pohrebe všetci pokojne zvládli. Teda dvere pre nich sú vždy otvorené a jedným z takýchto podporných podujatí je aj pravidelné Stretnutie s pozostalými ktorých, blízki v predošlom roku v hospici skonali. Toto sa uskutoční v januári 2019. Bude pozostávať z kultúrno-spoločenskej časti, pobožnosti a so skromnej agapé, ktorá býva vždy obohatená vzájomnými i užitočnými rozhovormi.

Takto to všetko na rozhraní roka v hospici prebehlo, prebieha a prebehne. Vidno z toho, že hospic, aj keď je to charitné zdravotnícke zariadenie, nie je iba z tých čo iba natŕčajú svoje ruky (nie pre seba, ale blížnych) a stále niečo pýtajú: „ dajte, prispejte, pomôžte...“. Vidíme však, že aj mnohé ponúkajú. A aj preto si jeho osadenstvo zaslúži nielen úctu, uznanie, ale aj poďakovanie za úspešnú prácu (v osobnom voľne a bez nároku na odmenu) spojenú so šírením dobrého mena i reprezentáciou charity, mesta Bardejov a v konečnom dôsledku i celého Slovenska. Táto skutočnosť sa opiera o veľmi dobrú spoluprácu s pomáhajúcimi dobrodincami, medzi ktorých patria podnikatelia, školy, firmy a spoločnosti, najmä: TZMO s.r.o., WSD interiér na mieru, Dopravné staviteľstvo – Slavomír Kyjak; Drogéria Dušan Fecko; Adrián Lozák; Vyptech s.r.o.; Bardterm; firma Thuasne; Mesto Bardejov; Úrad práce SV a rodiny; NsP Bardejov; Redakcie: Bardejovské novosti a AHOJ Bardejov, ako aj hudobné pedagogičky Mgr. Mária Kertýsová a Mgr. Mária Jevčáková z CZUŠ sv. Jána Bosca (tieto sa neúnavne pričiňujú a obohacujú mnohé duchovné a spoločenské podujatia v hospici). V duchovnej oblasti sú to manž. Mária a Stanislav Vavrekovci, Mgr. Žofia Žarnovská, Anna Kvasková, MUDr. Marta Pirická a ďalší, a veľmi nepostrádateľné Občianske združenie pri Hospici Matky Terezy. Týmto, ale i mnohým ďalším vyjadruje hospic úprimnú vďaku za ich šľachetnosť v prospech dobrej veci.

Veľmi dobre si počína hospic v rámci Slovenska aj na úseku dobrovoľníctva, čo neušlo pozornosti ani Prešovského dobrovoľníckeho centra, nakoľko hospic, ako aj niektorí jeho dobrovoľníci sa stali laureátmi rôznych ocenení. Naposledy to bolo v závere minulého roka, kedy mu bolo udelené mimoriadne Krajské srdce na dlani*2018, za stálu angažovanosť a rozvoj dobrovoľníctva v Prešovskej župe, v kategórii „organizácia“ v oblasti sociálnej pomoci a zdravotníckych službách. Takto dôsledne reprezentujú náš Bardejov, charitu, diecézu a to najmä oblasť duchovnú, zdravotnú i spoločenskú. Naozaj si zaslúžia uznanie, nakoľko ich počiny sa zaznamenávajú počnúc mládežou, rodinami, školami a spoločnosťou vôbec.
Milí čitatelia, onedlho prichádza obdobie roka, kedy sa skladajú účty spoločnosti a odvádzajú štátu dane. Tu je šanca prispieť každému bez ťažkosti príspevkom 2 % z odvedených daní, čo je veľmi jednoduché, nakoľko okrem vyplnenia zopár údajov na predpísanom tlačive vás to nič nestojí a môžete veľkodušne prispieť a pomôcť tým, čo sú na to odkázaní. Neváhajte, otvorte k tomu svoje srdcia a buďte tomuto skutku pre blížnych či nevyliečiteľne chorých veľkorysí. Ďakujeme vám veriac, že využijete túto jednoduchú, ale zato účinnú možnosť pomôcť. Z takto získaných prostriedkov v minulom roku boli v hospici zakúpené napr. : postele, antidekubitné matrace, mobilná vaňa, lôžko na prevoz pacientov, posteľné plachty, práčka i sušička bielizne. Ďalšou možnosťou finančnej pomoci, od ktorej si v hospici veľa sľubovali, aj keď sa napriek istému očakávaniu pomalšie rozbieha je isté nóvum - cez projekt „Hospicové euro“. Žiaľ, zatiaľ sa do neho zapojilo menej priaznivcov, ale veríme, že aj tu nastane istý progres a očakávaný prínos. Bolo by výborné, keby sa podarilo osloviť ďalších šľachetných ľudí pre jeho podporu. Milosrdný a dobrotivý Pán ich za túto ústretovosť istotne požehná a odmení.
Takto teda prebehli, prebiehajú a ešte prebehnú niektoré vzácne a hodnotné podujatia v prvom slovenskom hospici, Hospici Matky Terezy v Bardejove. Nech sa im všetky vydaria.

Mgr. Ing. Jozef Krajči / pre Bardejovské novosti/


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

6.3. 2019, 12:58 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613336
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist