Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Dobrovoľníctvo - činnosť, s ktorou mávajú zatiaľ mnohí z nás problémy
Dobrovoľníctvo je významnou a neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Vďaka nemu môžu občania významne prispieť k duchovnému, kultúrno-spoločenskému sociálnemu i hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Z tohto dôvodu mnohé vlády krajín vo svete rozvíjajú aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo s cieľom prijať optimálne stratégie umožniť jeho zavedenie s maximálnym využitím jeho neuveriteľného potenciálu. Takto sa to deje v tých v krajinách, kde už majú zabehané demokratické systémy. Tam sa ľudia do dobrovoľníctva zapájajú s každodennou samozrejmosťou a praxou a má dlhú tradíciu.

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve, ktorá bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľné úsilie na XI. svetovom kongrese v Paríži (1990) hovorí, že dobrovoľníctvo je spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj tej ktorej komunity a má formu skupinovej aktivity vykonávanej zväčša v rámci určitej organizácie či inštitúcie, ktoré je založené na osobnom rozhodnutí i motivácii. Ono zvyšuje potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, poskytuje odpovede na dôležité výzvy spoločnosti a snaží sa prispievať k rozvoju ekonomického života spoločnosti.

U nás, na Slovensku, je zatiaľ dobrovoľníctvo žiaľ iba neodmysliteľnou súčasťou 3. sektora. Bádať síce isté snahy o jeho podporu a uzákonenie vo vláde či parlamente, ale v postate je jeho ťarcha položená na pleciach niekoľkých stovák mimovládnych organizácií. Tieto však napriek úžasnej a z pohľadu obyvateľstva, vôbec nedocenenej práce živoria. Závisia totiž v maximálnej miere na príjmoch získaných najmä prostredníctvom mechanizmu z 2, resp. 3% odvedenej dane. Pri získavaní iných dobrovoľných príspevkov sa pri prosbe o ne žiaľ stretávajú s častým nepochopením. Z uvedeného vidno, aký má dnes dobrovoľníctvo u nás nízky spoločenský status a uznanie. S dobrovoľníctvom sa u nás začalo až po roku 1989 a konajú ho zväčša ženy, potom občania dedín a menších miest – najmä veriaci, ktorých k tomu vedú hodnoty a prejavy lásky k blížnemu, chápanie pomoci, sebadôvera a úcta, a napokon aj šľachetnosť, či spokojnosť s vykonaním niečoho dobrého. Táto činnosť sa zvykne uskutočňovať cez aktivity tzv. tretieho sektora na báze dobrej vôle najmä počas Svetových dobrovoľníckych dní, kulminujúcich zväčša v septembri.

Vo všeobecnosti by sme však dobrovoľníctvo mali považovať nie za akúsi obeť, ale za prirodzený prejav občianskej zrelosti. Ono prináša konkrétnu pomoc tomu, kto ju práve potrebuje, ale zároveň poskytuje pocit zmysluplnosti. Je aj zdrojom nových skúsenosti a obohatením medziľudských vzťahov. Možno konštatovať, že otázka nášho dobrovoľníctva je stále vysoko aktuálna (aj keď zatiaľ teoreticky) o čom svedčí konanie množstvá konferencií, odborných seminárov a workshopov, aj keď tieto neprinášajú vždy očakávaný efekt. Nič na tom sa však nemení, že dobrovoľníctvo je a verme, že aj naďalej bude, významnou súčasťou života ľudí, organizácií, inštitúcií a vôbec celej spoločnosti.

V Bardejove a v regióne vôbec, je akýmsi priekopníkom v tejto oblasti Hospic Matky Terezy a má v nej bohatú tradíciu. Každoročne sa do dobrovoľníctva zapája v širokej škále a to nielen pomocnými prácami v exteriéroch či interiéroch hospicu, ale aj v prospech samotných pacientov. Majú totiž v tomto bohaté skúseností a dosiahli aj isté uznania čo dosvedčujú aj významné ocenenia, ktoré obdržali ich stále a príkladné dobrovoľníčky, laureátky: Irena Pillárová (Slovenský dobrovoľník roka 2013) a potom Mária Vavreková (Krajské srdce na dlani za rok 2015). Toto sú laudácie a svedectvá za ušľachtilú a nezištnú prácu i pomoc prezentujúce dobre meno hospicu, mesta Bardejov, ale i vo všeobecnosti.
V tomto roku sa dobrovoľnícke dni v hospici uskutočnili nezvyčajne. Vedenie hospicu tentoraz uvažované aktivity progresívne rozdelilo do dvoch časti a to do spoločensko-teoretickej – s možnosťou účasti na skvelej bazilikálnej slávnosti konanej pri príležitosti kanonizácie Matky Terezy, ktorá je patrónkou nielen hospicu, ale i dobrovoľníkov. Potom nasledoval Deň otvorených dverí so všetkým, čo k nemu patrí, ktorého sa zúčastnilo viacero žiakov a študentov, inklinujúcich k zdravotníctvu či hospicovým opatrovateľským službám pre nevyliečiteľne chorých. Dňa 8. októbra si tradične pripomenuli aj Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti. V druhej, praktickej časti to už bola konkrétna činnosť a realizácia  pomoci či už pri lôžkach pacientov alebo prácach na čistení a zušľachtení interiéru i exteriéru hospicu. Do týchto prepotrebných aktivít sa zapojili žiaci z bardejovskej Cirkevnej ZŠ, študenti-zdravotníci so SZŠ sv. Bazila Veľkého z Prešova, niekoľkí občania z B.N.Vsi a na milé prekvapenie aj viacero žien z Klubu dôchodcov Stebník. Tieto aktivity sa nezaobišli ani bez spontánneho vyhodnotenia s poďakovaním na skromnej agapé v hospici a potom aj s oficiálnym vyhodnotením na Prešovskom dobrovoľníckom centre v Prešove, kde náš hospic získal opätovné ocenenie.

Sme veľmi vďační vám všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou zapájate do týchto dobrovoľníckych aktivít. Je to úprimný a nezištný prejav i svedectvo dobrej vôle a šľachetnej duše v prospech svojich blížnych, zvlášť takých, ktorí sú na tento druh pomoci odkázaní.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

5. 12. 2016, 14:33 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613325
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist