Hlavnб strбnka – Adresбr – Literatъra – Legislatнva – Slovnниek – Archнv – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otбzky a odpovede
Иo je hospic?

Иo je paliatнvna starostlivosќ, lieиba, medicнna?

Kde sъ uћ existujъce hospice?

Kde a иo si mфћem preинtaќ o hospicoch?

Akй dnes existujн prбvne normy tэkajъce sa hospicov?

Akй sъ indikбcie na konzнlium a/alebo hospitalizбciu na oddelenн paliatнvnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako moћem podporiќ hospicovй hnutie?

Иo robiќ, keп niekto potrebuje hospicovъ starostlivosќ?

ePublikбcie
Katarнna Adamicovб, Ћelmнra Fetisovovб, Alena Maћgъtovб:
Postgraduбlne tйmy komplementбrnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etickй a psychologickй aspekty sprevбdzania nemocnэch a zomierajъcich

Zbornнk z medzinбrodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zbornнk vedeckэch a odbornэch prнspevkov z 5. bienбle hospicovej starostlivosti 2014
Hospicovб starostlivosќ v postmodernej spoloиnosti

Katarнna Adamicovб, Ћelmнra Fetisovovб, Alena Maћgъtovб a kolektнv:
Hospice v zбvereиnэch prбcach

Zbornнk z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zbornнk z medzinбrodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRБCA POMБHAJЪCICH PROFESIН V PALIATНVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Prбca s kуmou a paliatнvna starostlivosќ (manuбl)

Alena Feranинkovб, PhDr.Patricia Porubиanovб: Иinnosќ Obиianskeho zdruћenia Hospic Matky Boћej v trnavskom regiуne – perspektнva dфstojnйho zomierania

Mgr. Jana Meliљovб: Sociбlna starostlivosќ o zomierajъcich a ich rodiny

MUDr. Mбria Jasenkovб: Paliatнvna starostlivosќ v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vэvoj zdravotnickэch zariadenн z historickйho pohѕadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatнvnej a hospicovej lieиby

MUDr. S. Fabuљ, MUDr. M. Kulichovб:
Model zomierania pre tretie tisнcroиie

ј. Pikulovб:
Domбca hospicovб starostlivosќ

MUDr. S. Fabuљ, MUDr. M. Kulichovб:
Domбca hospicovб starostlivosќ v systйme soc.-zdrav. sluћieb

MUDr. S. Fabuљ, MUDr. M. Kulichovб:
Definнcie v paliatнvnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuљ:
Vэvoj Hospicovйho hnutia na Slovensku

 
Vyhѕadбvanie
       

Sprбvy

7. roиnнk Medzinбrodnej konferencie hospicovej a paliatнvnej starostlivosti: Trnava, 16.05.2015
Katedra sociбlnej prбce Fakulta zdravotnнctva a sociбlnej prбce
Trnavskб Univerzita - Dpt. of Health Administration and Human Resources The University of Scranton USA - Nadбcia J. Murgaљa Bratislava


Vбs pozэvajъ na

7. roиnнk Medzinбrodnej konferencie hospicovej a paliatнvnej starostlivosti,

ktorб sa konб pod zбљtitou European Association for Palliative Care, EAPC Onlus

dтa 16. mбja 2015, v Trnave.

(ENGLISH VERSION BELOW):

Hlavnн organizбtori a garanti konferencie:


doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobrнkovб, PhD. et PhD
prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE

Organizaиnэ a vedeckэ vэbor: doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobrнkovб, PhD. et PhD., prof. Dr. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE prof. MUDr. Jaroslav Slanэ, CSc., doc. PhDr. Martina Ћбkovб, PhD., doc. PhDr. Nadeћda Kovalинkovб, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., doc. PhDr. Miriam Slanб, PhD.,doc. PhDr. Mбria Љmidovб, PhD., Steve Szydlowski, MBA, MHA, DHA, Michael Costello, MBA, J.D., Mgr. Michaela Hromkovб, PhD., Mgr. et Mgr. Katarнna Levickб, PhD., Mgr. Lukбљ Pavelek, PhD., PhDr. Jana Nмmcovб, PhD., Mgr. Katarнna Letovancovб, Mgr. Klaudia Vidovб, Ing. Vladimнr Horvбth, Ing. Iveta Horvбthovб, Ing. Magdalйna Veselskб

PROGRAM


ZБVДZNБ PRIHLБЉKA TU!

Rokovacн jazyk: slovenskэ, иeskэ, anglickэ
Vэstup konferencie: recenzovanэ supplement иasopisu Paliatнvna medicнna a lieиba bolesti

Program konferencie a ostatnй detaily budъ zverejnenй na www.hospice.sk do 31.04.2015

Zбvдznъ prihlбљku na aktнvu aj pasнvnu ъиasќ zaљlite najneskфr do 14.04.2015

e-mailom na: konferenciahps@gmail.com

Konferenиnэ poplatok pre ъиastnнkov z krajнn V4: 18,- EUR prevodom na ъиet alebo 25,- EUR priamo na mieste v deт konania konferencie

- инslo ъиtu: 7000065543/8180
- variabilnэ symbol: 103006

IBAN: SK36 81800000007000065543
SWIFT: SPSRSKBA

Konferenиnэ poplatok pre ъиastnнkov z ostatnэch krajнn: 80,- EUR prevodom na ъиet alebo 120,- EUR priamo na mieste v deт konania konferencie.

Konferenиnэ poplatok platia aj aktнvni aj pasнvni ъиastnнci, ktorн sa prihlasujъ prostrednнctvom tohto formulбra!

Spolu s prihlбљkou prosнme zaslaќ oskenovanэ doklad o zaplatenн konferenиnйho poplatku.

V prнpade, ћe z jednйho zdravotnнckeho zariadenia v SR sa prihlбsi na konferenciu viac ako 5 ъиastnнkov, konferenиnэ poplatok sa zniћuje na sumu 15,- EUR/osoba.ENGLISH VERSION:

Dpt. of Social Work Faculty of Healthcare and Social Work Trnava University -
Dpt. of Health Administration and Human Resources The University of Scranton
USA - J. Murgas Foundation Bratislava

would like to invite you to the

7th Annual of International Conference of Hospice and Palliative Care

to be organised

under the Auspices of the European Association for Palliative Care,
EAPC Onlus in Trnava - Slovakia

on 16th May 2015

Main organizers and guarantees of the Conference:
Assoc. Prof. Patricia Dobrнkovб, PhD. et PhD.
Prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE

Scientific and Organisational Committee:
Assoc. Prof. Patricia Dobrнkovб, Ph.D. et Ph.D., Prof. Daniel J. West, Jr., Ph.D., FACHE, FACMPE, Prof.MUDr. Jaroslav Slanэ, CSc.,Assoc. Prof. Martina Ћбkovб, Ph.D., Assoc. Prof. Nadeћda Kovalинkovб, Ph.D., Assoc. Prof. Ondrej Botek, Ph.D., Assoc. prof. Miriam Slanб, Ph.D., Assoc. Prof. Mбria Љmidovб, PhD., Steve Szydlowski, MBA, MHA, DHA, Michael Costello, MBA, J.D., Michaela Hromkovб, PhD., Katarнna Levickб, PhD., Lukбљ Pavelek, PhD., Jana Nemcova, PhD., Katarнna Letovancovб, MSc., Klaudia Vidovб, MSc., Ing. Vladimнr Horvбth, Ing. Iveta Horvбthovб, Ing. Magdalйna Veselskб

Languages: Slovak, Czech, English
Output of the Conference: Reviewed Journal Supplement – Palliative Medicine and Pain Treatment

Conference Programme and all details will be published at www.hospice.sk till 30thApril2015

Deadline for the active and passive registration of participants: 14thApril 2015.

Please send the Registration Form by e-mail to:konferenciahps@gmail.com

Registration Fee for Participans from V4 countries:
-via wire transfer 18,- EUR
- on the conference 25,-EUR

Registration Fee for Participans from others countries
-via wire transfer 80,- EUR
- on the conference 120,-EUR

Send to this account:

IBAN: SK3681800000007000065543/8180
SWIFT: SPSRSKBA
Variable symbol: 103006

Registration Fee have to pay all participants (both active and passive) who register on the conference through this form!

Please, send the scanned copy of your payment confirmation together with the Registration Form!

Registration Form
(send this page)

Registration Fee have to pay all participants (both active and passive) who register on the conference through this form!

I would like to get registered to the 7th Annual of International Conference on Hospice and Palliative Care which will be held on 16th May 2015.

Title, name, surname:
Work position:
Address, e-mail, Tel. No.:

I send the scanned payment for my registration(please, underline the way of payment):

YES
NO, I will pay during the conference

I would like to register to: (please underline type of participation and write the type of section you prefere)

PASSIVEorACTIVE participation in the Section Nr.:

1. Medicine in Hospice and Palliative Care (in Slovak Language)
2. Nursing in Hospice and Palliative Care (in Slovak Language)
3. Psychological and SpiritualAspects inHospice and Palliative Care (in Slovak Language)
4. Management – Economy in Hospice and Palliative Care (in English Language)
5. SocialWork and Volunteering in Hospice and Palliative Care (in English Language)
6. Future ideas for development of the care for dying(in English Language)

In case you are interested in active participation, please fill in the following:

First author’s name, titles:
Address:
E-mail:

Telephone No:

Other authors, titles, address:

Title of the PRESENTATION or POSTER(underline if you prefer presentation or poster):

Abstract:

Key words:

We will inform you about the lecture or poster acceptation by phone or e-mail till 17th April 2015 and then we will send you all the details about writing your article.


(Hospice.sk: Mбte svoj nбzor na tъto zprбvu? Napнљte ju formou "Komentбra")

21.3. 2015.7:49 - PhDr. Mgr. Patricia Dobrнkovб, PhD.

predchбdzajъca zprбva
пalљia zprбva

Komentбre (1672):