Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov 2.-3. 10. 2014: IX. Medzinárodná vedecká konferencia - POSTAVENIE HOSPICOV v legislatíve Slovenskej republiky
Arcidiecézna charita Košice, Hospic Matky Terezy Bardejov, Občianske združenie Hospic Matky Terezy Bardejov v  spolupráci s:

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna pobočka Bardejov
Košická arcidiecéza
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Hospicjum sw.Lazarza Krakow
Hospic Timisoara Romania
Mesto Bardejov
Poľsko-slovenský dom Bardejov

Vás

pozývajú na IX. Medzinárodnú vedeckú konferenciu

„POSTAVENIE HOSPICOV v legislatíve Slovenskej republiky“, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. až 3. októbra 2014 (štvrtok – piatok) v Bardejove

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Konferencia je zaradená do systému vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Garanti konferencie:
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Dr.h.c.mult.,
Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
Prof. PhDr. František Hanobik, PhD.,
PaedDr. ThDr. Anton Červeň, PhD.
Prof. PhDr. Pavel Műlpachr, PhD.
Prof. JCDr. ThDr. Anton Fabián, PhD.
Prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD.
Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
PhDr. Mária Lopatová, PhD., MPH.
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Ing. Ján Gurský, PhD.
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS
Ing. Cyril Korpesio
Dr. Jolanta Stokłosa
MUDr. Juraj Holtman

Čestné predsedníctvo:
Mons. Bernard Bober
Mons. Štefan Sečka
Mons. Pavol Marton
MUDr. Boris Hanuščak
MUDr. Alena Kollárová
Ing. Marcel Tribus

Vedecký výbor:
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.
Mgr. Martina Proněková
Mgr. Iveta Michalcová
PhDr. Anna Hudáková, PhD.
PhDr. Adela Ivanová
PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.
PhDr. František Gutek

Organizačný výbor:
PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.
Mgr. Martina Proněková
Ing. Gabriela Malinková
Ing. Darina Korbová
Bc. Gabriela Semanová
Mgr. Zuzana Korbová
Mgr. Ing. Jozef Krajči

Gestori konferencie:
Prof. PhDr. František Hanobik, PhD.
Mgr. Martina Proněková
PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.
Ing. Gabriela Malinková
Mgr. Ing. Jozef Krajči


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Rokovacie jazyky: Slovenský, český, poľský, a ruský
Registrácia účastníkov: V obidva dni vždy o:  08:00
Dĺžka prednášky: 15 minút
Diskusia: Po odznení jednotlivých prednáškových blokov
Parkovanie: Možnosť pred Gymnáziom L. Stöckela /cca 300m od Poľsko-
slovenského domu, platba cez SMS/

MIESTO KONANIA

Poľsko-slovenský dom /PSD/: www.psd.sk
Radničné námestie 24, 085 01 Bardejov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY
Záväzná prihláška: do 19.9.2014 na E-mailovú adresu: hospicbj@gmail.com
Kontaktný telefón: 054 474 2662 // 0911 266 552 // 0908 879 951
Úhrada konferenčného poplatku: do 19.9.2014 na účet konferencie: 1573726153/0200
Príspevok/prednáška: do 10.9.2014 na E-mailovú adresu: hospicbj@gmail.com
Internetová stránka hospicu: www.hospicbj.webnode.sk

CIEĽ KONFERENCIE
Konferencia je určená pre vedeckých, odborných, sociálnych, zdravotníckych a iných pracovníkov a všetkým tým, ktorí v hospicoch pracujú alebo sa o hospicové dianie zaujímajú. Ponúkne a priblíži súčasný stav a neľahkú situáciu hospicov na Slovensku. Zároveň je tu snaha predstaviť najnovšie trendy v oblasti zdravotníckych materiálov, pomôcok a prístrojov s možnosťou získať informácie a možnosti ich nadobudnutia.
Prezentované príspevky budú orientované najmä na ich stav a postavenie v legislatíve SR, vysvetlenie, resp. objasnenie súčasných hospicových problémov a mali by sa dotknúť aj budúcnosti, teda ako ďalej... Predstavia sa v témach a profesiách počnúc medicínskou, psychologickou a sociálnou prácou, etikou a morálkou, ošetrovateľstvom, dobrovoľníctvom, duchovnou službou, ekonomikou a pod.

TÉMATICKÉ OKRUHY PREDNÁŠOK
- Pôsobenie a činnosť v hospicovej a paliatívnej starostlivosti (etika, morálka, teológia, medicína, ošetrovateľstvo, psychológia, sociálna práca, sponzoring, dobrovoľníctvo, osobné poznatky a pod.)
- Aktuálne otázky na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine a v Rusku súvisiace s hospicovou tématikou
- Situácia, stav i perspektíva mobilných hospicov a skúsenosti prítomných s ich prevádzkou i problémami v jednotlivých krajinách vôbec

KONFERENČNÝ POPLATOK
Je stanovený vo výške 15,- € na účastníka. Jeho úhrada je povinná do 19.9.2014 na účet: č.: 1573726153/0200. Pri platbe uveďte svoje meno, priezvisko a poznámku: Konferencia – Bardejov.
Výnimky:
- Pre členky Slovenskej komory sestier a asistentiek je poplatok vo výške: 10,- €
Poznámka:
Z poplatku budú hradené náklady na organizačné záležitosti a na vydanie zborníka v elektronickej forme.
Je možné objednať si aj knižnú formu zborníka za osobitný poplatok: 10,- €
Zborníky (knižná forma aj CD) budú organizátormi zaslané len tým záujemcom, ktorí pri registrácii vypíšu svoju adresu na obálku pre ich zaslanie poštou.


VÝSTUP Z KONFERENCIE

Výstupom bude recenzovaný zborník príspevkov z vybraných tém. Podmienkou publikovania je ich aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania.
Konferencia je zaradená do stanoveného systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle platných zákonov a predpisov pre ich konanie.


PONUKA SERVISU A SLUŽIEB

Ubytovanie:
Bude rezervované v PSD a neďalekom penzióne s platbou na mieste v cene 12,- €

Stravovanie:
Bude zabezpečené vedľa PSD v reštaurácii NEXT s úhradou pri registrácii takto:
obed za poplatok: 3,- €
spoločenská večera: 7,- €
Platby za stravu uhradíte pri registrácii.

Duchovná a kultúrno-spoločenská ponuka:
- Účasť na sv. omši v Bazilike sv. Egídia o: 12:00 a 18:30
v Kostole Jána Krstiteľa o: 06:30
Návšteva neďalekej synagógy so základnou prednáškou. Vstupné: 1,- €
Návšteva niektorých expozícií Šarišského múzeá: Ikony, História, iné. Vstup voľný
Tieto podujatia /okrem sv. omše/ budú realizované spoločne /skupinovo vždy so zástupcom z organizačného výboru a to iba pri dostatočnom záujme účastníkov konferencie.

Abstrakty príspevkov budú taktiež publikované, preto je potrebné dodržať nasledovnú formu.

Abstrakt písaný v slovenčine (češtine) a anglickom jazyku.
Štruktúrovaný abstrakt:

Názov práce, autor(i), pracovisko(á).
Úvod.
Metodika a materiál.
Výsledky.
Záver.
Kľúčové slova.
Literatúra (minimálne tri a maximálne 5  literárnych zdrojov).

Štruktúrovaný abstrakt prosíme dodať najneskôr do 10. septembra 2014 e-mailom na adresu michel.rado@centrum.sk


POKYNY NA NAPÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA

V príspevkoch využívame písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1. Súbory príspevkov musia byť vo formáte .doc, súbory typu pdf neakceptujeme.
Okraje:
Zľava: 2,5 cm
Zprava: 2 cm
Zhora: 2,5 cm
Zdola: 2,5 cm
Vzor rozloženia príspevku


Názov príspevku v  slovenskom jazyku

Title of the paper in English language

MENO PRIEZVISKO


Abstrakt: zhrnutie základných myšlienok Vášho príspevku v rodnom jazyku (max. 5 riadkov)
Kľúčové slová: zoznam kľúčových slov v rodnom jazyku v abecednom poradí (kľúčové slová oddeľujte od seba bodkou) napr.: Chudoba. Rodina. Kríza.
Abstract: summary of main ideas of the paper in English (max. 5 lines)
Keywords: list of the keywords in English (the keywords separated by a comma)

Názov časti textu
Príspevky je možné písať v slovenskom, českom, poľskom alebo ruskom jazyku.
Rozsah príspevku je 5-10 normostrán textu (vrátane tabuliek, obrázkov, grafov, zoznamu literatúry a kontaktnej adresy autorov).

Na zvýraznenie vybraných častí textu môžete využiť tučné písmo.

Pri členení jednotlivých častí textu využite nasledujúci štýl:
1 Text
1.1 Text
2 Text
2.1 Text
Pri členení zoznamov využite číslovanie arabskými číslicami (1 Text, 2 Text...) alebo členenie v odrážkach, kde odporúčame využiť nasledujúci štýl:
Text
Text
Text

Tabuľky, grafy a obrázky
Očíslované tabuľky, grafy a obrázky vložte priamo do textu (vložené tabuľky, grafy a obrázky nesmú presahovať zvolené okraje dokumentu).

Bibliografické odkazy spracujte metódou priebežných poznámok (tzv. poznámok pod čiarou). Pri tomto spôsobe sa za každým citovaným alebo parafrázovaným textom zapisujú číslice v hornom indexe, ktoré sa vzťahujú k číselne radeným poznámkam pod čiarou. V rámci jednej poznámky je možné citovať aj viac dokumentov. Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu, druhú a ďalšiu citáciu môžeme skrátiť tak, že uvedieme len priezvisko a meno autora, skrátený názov a čísla citovaných strán.
Nepoužívajte citačnú metódu v texte - nebude akceptovaná a bude Vám príspevok vrátený.


Vzor zoznamu bibliografických odkazov:

STEINOVÁ, E.: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 121 s. ISBN 80-7113-034-6.
SORČ, C.: Trojičný pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1, s. 4 – 18. ISSN 1336-1635.

Vzor kontaktov v závere príspevku:

Titul, meno, priezvisko, titul
Názov pracoviska
Adresa pracoviska
E-mail

Príspevky posielajte E-mailom na adresu: hospicbj@gmail.com

Očakávame, že príspevky budú orientované do oblasti cieľov konferencie.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

8.8. 2014, 17:05 - Ing. Juraj Kizák

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (30):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598361
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist