Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

VIII. Medzinárodná vedecká konferencia PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU, 17.-18. 10.2013, Bardejov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov, Arcidiecézna charita Košice
Hospic Matky Terezy Bardejov, Občianske združenie Hospic Božieho milosrdenstva Bardejov v spolupráci s: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna pobočka Bardejov, Košická arcidiecéza, Slovenská katolícka charita
Institut mezioborových studií Brno, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Hospicjum sw.Lazarza Krakow, Mesto Bardejov
Poľsko-slovenský dom Bardejov pozývajú na VIII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
„PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU“, ktorá sa uskutoční v dňoch
17. až 18. októbra 2013 (štvrtok – piatok) v Bardejove.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤKonferencia je zaradená do systému vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

Garanti konferencie:
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
Dr.h.c.mult.
Doc. PhDr. František Hanobik, PhD., m.prof.
PaedDr. ThDr. Anton Červeň, PhD.
Prof. PhDr. Pavel Műlpachr, PhD.
Prof. JCDr. ThDr. Anton Fabián, PhD.
Ing. Ján Gurský, PhD.
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS.
Ing. Cyril Korpesio
PhDr. Mária Lopatová, PhD., MPH.
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
MUDr. Katalin Muszbek
Dr. Jolanta Stokłosa
MUDr. Juraj Holtman
Volodimir Schevčuk
Čestné predsedníctvo:
Mons. Bernard Bober
Mons. Štefan Sečka
Mons. Pavol Marton
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ján Dečo
MUDr. Alena Kollárová
Ing. Marcel Tribus

Vedecký výbor:
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH.
Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.
Mgr. Iveta Michalcová
PhDr. Jana Sušinková, PhD.
PhDr. Anna Hudáková, PhD.
PhDr. Adela Ivanová
PhDr. Radoslav Micheľ
Mgr. Edita Takáčová
Mgr. et Mgr. Monika Turacová
Bc. Martina Proněková
PhDr. František Gutek

Organizačný výbor:
Bc. Martina Proněková
PhDr. Radoslav Micheľ
Ing. Gabriela Malinková
Ing. Darina Korbová
Bc. Gabriela Semanová
Mgr. Zuzana Korbová
Mgr. Valéria Harajdová
Mgr. Ing. Jozef Krajči
Gestori konferencie:
Doc. PhDr. František Hanobik, PhD., m.prof.
Bc. Martina Proněková
PhDr. Radoslav Micheľ
Ing. Gabriela Malinková
Mgr. Ing. Jozef KrajčiORGANIZAČNÉ POKYNY
Rokovacie jazyky: Slovenský, český, poľský, maďarský a ruský
Registrácia účastníkov: V obidva dni vždy o: 08:00
Dĺžka prednášky: 12 minút
Diskusia: Po odznení jednotlivých prednáškových blokov
Parkovanie: Možnosť pred Gymnáziom L. Stöckela /cca 300m od Poľsko-
slovenského domu, platba cez SMS/

MIESTO KONANIA
Poľsko-slovenský dom /PSD/: www.psd.sk
Radničné námestie 24, 085 01 Bardejov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY
Záväzná prihláška: do 11.10.2013 na E-mailovú adresu: hospickonferencia@gmail.com
Kontaktný telefón: 054 474 2662 // 0911 266 552 // 0908 879 951
Úhrada konferenčného poplatku: do 11.10.2013 na účet konferencie: 2912873866/1100
Príspevok/prednáška: do 11.10.2013 na E-mailovú adresu: hospickonferencia@gmail.com
Internetová stránka hospicu: www.hospicbj.webnode.sk

CIEĽ KONFERENCIE
Konferencia je určená pre vedeckých, odborných, sociálnych a zdravotníckych pracovníkov a všetkým, ktorí v hospicoch pracujú alebo sa o hospicové dianie zaujímajú. Ponúka priblíženie jeho súčasný stav a neľahkú situáciu na Slovensku i v blízkom okolí (hospicové skúsenosti a ich vzájomná výmena). Zároveň je tu snaha predstaviť najnovšie trendy v oblasti zdravotníckych materiálov, pomôcok a prístrojov s možnosťou získať informácie a možnosti ich nadobudnutia.
Prezentované príspevky budú orientované na osvetlenie súčasných hospicových problémov a mali by sa dotknúť aj budúcnosti, teda ako ďalej... Predstavia sa v témach a profesiách počnúc medicínskou, psychologickou a sociálnou prácou, etikou a morálkou, ošetrovateľstvom, dobrovoľníctvom, duchovnom/teológiou,...končiac i spoločensko-kultúrnymi aktivitami vyplývajúcimi a vykonávanými v prospech propagácie hospicov s ich nezvyčajnou filozofiou a poslanímTÉMATICKÉ OKRUHY PREDNÁŠOK
- Pôsobenie a činnosť v hospicovej a paliatívnej starostlivosti (etika, morálka, teológia, medicína, ošetrovateľstvo, psychológia, sociálna práca, sponzoring, dobrovoľníctvo, osobné poznatky a súvisiace...)
- Aktuálne otázky na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie ( Česko, Poľsko, Maďarsko), ako aj na Ukrajine súvisiace s hospicovou existenciou, tvorbou idey a kvality poslania hospicov vôbec
- Situácia, stav i perspektíva mobilných hospicov a skúseností prítomných s ich prevádzkou i problémami v jednotlivých krajinách vôbec

KONFERENČNÝ POPLATOK
Je stanovený vo výške 15,- € na účastníka. Jeho úhrada je povinná do 11.10.2013 na účet: č.: 2912873866/1100. Uveďte pri platbe svoje meno, priezvisko a poznámku: Konferencia – Bardejov.
Výnimky:
- Pre členky Slovenskej komory sestier a asistentiek je poplatok vo výške: 10,- €
- Pri platbe počas registrácie sa však poplatok zvyšuje na: 20,- €
- Zahraniční účastníci môžu konferenčný poplatok uhradiť pri registrácii: 15,- €
Poznámka:
Z poplatku budú hradené náklady na organizačné záležitosti a na vydanie zborníka v elektronickej forme.
Je možné objednať si aj knižnú formu zborníka za osobitný poplatok: 10,- € pri registrácii, kde záujemca zároveň vypíše adresu na obálku pre zaslanie poštou.

VÝSTUP Z KONFERENCIE
Výstupom bude recenzovaný zborník príspevkov z vybraných tém. Podmienkou publikovania je ich aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania.
Konferencia je zaradená do stanoveného systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle platných zákonov a predpisov pre ich konanie.

PONUKA SERVISU A SLUŽIEB
Ubytovanie:
Bude rezervované v PSD a neďalekom penzióne s platbou na mieste v cene 12,- až 17,- €

Stravovanie:
Bude zabezpečené vedľa PSD v reštaurácii NEXT s úhradou pri registrácii takto:
obed za poplatok: 3,- €
spoločenská večera: 7,- €
Platby za stravu uhradíte pri registrácii.

Duchovná a kultúrno-spoločenská ponuka:
- Účasť na sv. omši v Bazilike sv. Egídia o: 12:00 a 18:30
v Kostole Jána Krstiteľa o: 06:30
Návšteva neďalekej synagógy so základnou prednáškou. Vstupné: 1,- €
Návšteva niektorých expozícií Šarišského múzeá: Ikony, História, iné. Vstup voľný
Tieto podujatia /okrem sv. omše/ budú realizované spoločne /skupinovo vždy so zástupcom z organizačného výboru a to iba pri dostatočnom záujme účastníkov konferencie.


POKYNY NA NAPÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA
V príspevkoch využívame písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1. Súbory príspevkov musia byť vo formáte .doc, súbory typu pdf neakceptujeme.
Okraje:
Z ľava: 2,5 cm
Z prava: 2 cm
Z hora: 2,5 cm
Z dola: 2,5 cm

Vzor rozloženia príspevku
Názov príspevku v slovenskom jazyku
Title of the paper in English language
MENO PRIEZVISKO

Abstrakt: zhrnutie základných myšlienok Vášho príspevku v rodnom jazyku (max. 5 riadkov)
Kľúčové slová: zoznam kľúčových slov v rodnom jazyku v abecednom poradí (kľúčové slová oddeľujte od seba bodkou) napr.: Chudoba. Rodina. Kríza.
Abstract: summary of main ideas of the paper in English (max. 5 lines)
Keywords: list of the keywords in English (the keywords separated by a comma)

Názov časti textu
Príspevky je možné písať v slovenskom, českom, poľskom alebo ruskom jazyku.
Rozsah príspevku je 5-10 normostrán textu (vrátane tabuliek, obrázkov, grafov, zoznamu literatúry a kontaktnej adresy autorov).

Na zvýraznenie vybraných častí textu môžete využiť tučné písmo alebo kurzívu.

Pri členení jednotlivých častí textu využite nasledujúci štýl:
1 Text
1.1 Text
2 Text
2.1 Text
Pri členení zoznamov využite číslovanie arabskými číslicami (1 Text, 2 Text...) alebo členenie v odrážkach, kde odporúčame využiť nasledujúci štýl:
Text
Text
Text

Tabuľky, grafy a obrázky
Očíslované tabuľky, grafy a obrázky vložte priamo do textu (vložené tabuľky, grafy a obrázky nesmú presahovať zvolené okraje dokumentu).

Bibliografické odkazy spracujte metódou priebežných poznámok (tzv. poznámok pod čiarou). Pri tomto spôsobe sa za každým citovaným alebo parafrázovaným textom zapisujú číslice v hornom indexe, ktoré sa vzťahujú k číselne radeným poznámkam pod čiarou. V rámci jednej poznámky je možné citovať aj viac dokumentov. Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu, druhú a ďalšiu citáciu môžeme skrátiť tak, že uvedieme len priezvisko a meno autora, skrátený názov a čísla citovaných strán.
Nepoužívajte citačnú metódu v texte - nebude akceptovaná a bude Vám príspevok vrátený.

Vzor zoznamu bibliografických odkazov:
STEINOVÁ, E.: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 121 s. ISBN 80-7113-034-6.
SORČ, C.: Trojičný pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1, s. 4 – 18. ISSN 1336-1635.

Vzor kontaktov v závere príspevku:

Titul, meno, priezvisko, titul
Názov pracoviska
Adresa pracoviska
E-mail

Príspevky posielajte E-mailom na adresu: hospickonferencia@gmail.com

Očakávame, že príspevky budú orientované do oblasti cieľov konferencie.


Záväzná prihláška
na VIII. Vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
„PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU“
usporiadanú v dňoch: 17. až 18. októbra 2013 /štvrtok - piatok/ v Bardejove
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Titul, meno, priezvisko, titul:
Organizácia, zamestnanie:
Bydlisko, adresa:
Telefónny kontakt:
E-mailová adresa:
Registračné zdravotnícke číslo:
ÚČASŤ
Aktívna Pasívna
PRÍSPEVOK/PREDNÁŠKA
Názov:
Autor/i - pracovisko:
UBYTOVANIE
a/ zo 16.10. na 17.10.2013: áno nie
b/ zo 17.10. na 18.10.2013: áno nie
Možnosť v PSD, resp. v neďalekom penzióne /v cene 12,- až 17,- €/
STRAVA
a/ obed - 17.10.2013: áno nie
b/ obed - 18.10.2013: áno nie
c/ spoločenská večera 17.10.2013: áno nie
Strava je zabezpečená v reštaurácii NEXT pri PSD v cene: 3,- €/obed, resp. 7,- €/večera
ZBORNÍKY
a/ Elektronická forma /je zahrnutá v konf. poplatku: áno nie
b/ Knižná forma /za poplatok 10,- € vrátane porta: áno nie

Poznámka: Záujem o vyššie ponuky záväzne vyznačte v predtlači v každom prípade /áno, resp. nie/


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

11.9. 2013, 10:43 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (5):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 555876
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist